Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα

Στοίχιση

Επίπεδο διάρθρωσης

Εσοχές

Διάστημα

Διάστιχο

Καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας

Προεπιλογή

Στηλοθέτες

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε ένα επιλεγμένο κείμενο σε ό,τι έχει σχέση με την μορφοποίηση παραγράφου, όπως η δημιουργία μιας λίστας, ο ορισμός εσοχών (απόσταση από τα περιθώρια της σελίδας), η στοίχιση κ.λπ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος, στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης, στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος.

Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα

καρτέλα Εσοχές και διαστήματα

Εικ. 1 Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα

Στοίχιση

Επιλέξτε ανάμεσα σε Αριστερή, Στο κέντρο, Δεξιά και Πλήρη στοίχιση της παραγράφου.

Επίπεδο διάρθρωσης

Η διάρθρωση σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έγγραφα με δομή κεφαλαίων, ενοτήτων, υπο-ενοτήτων κ.λπ. Το Word υποστηρίζει εννέα επίπεδα διάρθρωσης και έχει αντιστοιχίσει από προεπιλογή ένα στυλ επικεφαλίδας σε κάθε επίπεδο διάρθρωσης (Επικεφαλίδα 1 - 1ο επίπεδο, Επικεφαλίδα 2 - 2ο επίπεδο κ.ο.κ.).

Εσοχές

Ορίστε (σε εκατοστά) την απόσταση της παραγράφου από τα περιθώρια της σελίδας ως εξής:

Πίνακας 1: Επιλογές ρύθμισης εσοχών

Επιλογή Περιγραφή
Αριστερά/Δεξιά Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ. ή πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε
Ειδική Επιλέξτε (καμία) ώστε όλες οι γραμμές τις παραγράφου να έχουν την ίδια εσοχή. Διαφορετικά επιλέξτε Πρώτη γραμμή ή Προεξοχή ώστε η πρώτη γραμμή να έχει μεγαλύτερη εσοχή ή να προεξέχει αντίστοιχα από τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πεδίου Κατά για να αυξο-μειώσετε την εσοχή ή την προεξοχή κατά ±0,1εκ. ή πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε.

Εάν η παράγραφος που ρυθμίζετε είναι στοιχείο λίστας, η ρύθμιση Πρώτη γραμμή ελέγχει την απόσταση της κουκκίδας ή του αριθμού από το αριστερό περιθώριο της σελίδας. Η ρύθμιση Προεξοχή ελέγχει την απόσταση του κειμένου από την κουκκίδα ή τον αριθμό.

Διάστημα

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια των πεδίων Πριν και Μετά για να αυξο-μειώσετε την απόσταση της παραγράφου από την προηγούμενη ή/και την επόμενη, κατά ±6pt (στιγμές). Διαφορετικά πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν το διάστημα που ορίζετε θα ισχύει ή όχι μεταξύ παραγράφων με το ίδιο στυλ ενεργοποιώντας το σχετικό πεδίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η επιλογή Αυτόματο στο πεδίο Πριν δημιουργεί διάστημα 12pt όταν προηγείται άλλη παράγραφος ή 0pt για την πρώτη παράγραφο (στην αρχή της σελίδας). Αντίθετα, η επιλογή Αυτόματο στο πεδίο Μετά δημιουργεί πάντοτε διάστημα 12pt μετά την παράγραφο.

Διάστιχο

Ορίστε την απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου ως εξής:

Πίνακας 2: Επιλογές ρύθμισης διάστιχου

Επιλογή Περιγραφή
Απλό Κανονικό διάστιχο. Εξαρτάται από την οικογένεια της γραμματοσειράς και το μέγεθος των χαρακτήρων.
Διπλό Διπλάσιο διάστιχο από το κανονικό.
Τουλάχιστον Το διάστιχο είναι τουλάχιστον ίσο με την τιμή που ορίζετε. Αν η τιμή ορίζει διάστιχο μεγαλύτερο του κανονικού, τηρείται το διάστιχο της τιμής. Αντίθετα, αν η τιμή ορίζει διάστιχο μικρότερο του κανονικού, τότε τηρείται το κανονικό διάστιχο της γραμματοσειράς.
Ακριβώς Σε κάθε περίπτωση τηρείται το διάστιχο που ορίζετε, ακόμα κι όταν η τιμή είναι τόσο μικρή ώστε η μία γραμμή της παραγράφου να "πέφτει" πάνω στην άλλη.
Πολλαπλό Το διάστιχο είναι τόσες φορές μεγαλύτερο του κανονικού, όσο και η τιμή που ορίζετε. Επειδή το Word υπολογίζει την τιμή που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Σε ώς ποσοστιαία διαφορά από το κανονικό διάστιχο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ακέραιους ή δεκαδικούς αριθμούς. Π.χ. πληκτρολογώντας 2, το διάστιχο θα είναι 200% μεγαλύτερο του κανονικού. Πληκτρολογώντας 1,2 το διάστιχο θα είναι 20% μεγαλύτερο του κανονικού. Πληκτρολογώντας 0,8 το διάστιχο θα είναι 20% μικρότερο του κανονικού. Κ.ο.κ.

Καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας

καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας

Εικ. 2 Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα

Η καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας ελέγχει την "συμπεριφορά" της παραγράφου σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο.

Πίνακας 1: Επιλογές αλλαγής γραμμής και σελίδας

Επιλογή Περιγραφή
Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Word είναι να ελέγχει ώστε τουλάχιστον δύο γραμμές της παραγράφου να είναι μαζί είτε στο τέλος μιας σελίδας είτε στην αρχή της επομένης. Η πρώτη γραμμή της παραγράφου, όταν μένει μόνη της στο κάτω μέρος της σελίδας ονομάζεται "χήρα". Η τελευταία γραμμή της παραγράφου όταν μένει μόνη της στην αρχή της επομένης σελίδας, ονομάζεται "ορφανή".
Διατήρηση με επόμενα Συνήθως χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες, ώστε να παραμένουν στην ίδια σελίδα με το κείμενο που ακολουθεί. Επίσης, σε παραγράφους με εικόνες, ώστε να μη χωρίζουν από την επόμενη παράγραφο που τυχόν έχει την λεζάντα.
Διατήρηση γραμμών μαζί Υπερισχύει της επιλογής Έλεγχος "χήρας/ορφανής". Όταν είναι ενεργοποιημένη, όλες οι γραμμές τις παραγράφου παραμένουν στην ίδια σελίδα, ακόμα κι αν είναι δυνατός ο χωρισμός δύο γραμμών στο τέλος ή την αρχή της επομένης.
Αλλαγή σελίδας πριν Πριν από μία παράγραφο με ενεργοποιημένη αυτή την ιδιότητα το Word εισάγει ένα σύμβολο αλλαγής σελίδας.
Απόκρυψη αριθμών γραμμών Μεταφραστικό σφάλμα της Microsoft! Δεν πρόκειται για απόκρυψη, αλλά για παράλειψη της αρίθμησης. Σε ένα έγγραφο με αριθμημένες γραμμές παραγράφου, η παράγραφος που έχει ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή παραλείπεται από την αρίθμηση.
Να μη γίνεται συλλαβισμός Εξαιρεί την συγκεκριμένη παράγραφο από τον συλλαβισμό που τυχόν έχετε εφαρμόσει στο έγγραφο.
Ερμητική αναδίπλωση Αναδιπλώνει το κείμενο της παραγράφου όχι γύρω από τα όρια ενός πλαισίου κειμένου, αλλά γύρω από το ίδιο το κείμενο μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Δείτε το θέμα Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης [1].

Προεπιλογή

Κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή, ώστε οι επιλογές που κάνατε στο πλαίσιο διαλόγου να αποθηκευτούν στο πρότυπο, και να χρησιμοποιούνται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν δημιουργείτε ένα καινούργιο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Word δεν προτείνεται. Γι' αυτό και το Word, μετά το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

Στηλοθέτες

Κάνετε κλικ στο κουμπί Στηλοθέτες για να ορίσετε στηλοθέτες ή να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες αποστάσεις των στηλοθετών του Word. περισσότερα... Περισσότερα...[2]

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/tight_wrap.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/tabs.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 27 Απρ 2010