Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Λεξικό ορολογίας Μ-Ρ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Α - Δ

Ε - Λ

Μ, Ο, Π

Σ - Ω

En

Λεξικό ορολογίας

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|

Μ

Μορφοποίηση

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες που προστίθενται σε ένα στοιχείο του εγγράφου ώστε να προσαρμοστεί η εμφάνισή του. Το Word εφαρμόζει την μορφοποίηση με την χρήση μιας στοίβας επιπέδων, κάθε ένα από τα οποία προσθέτει χαρακτηριστικά και ιδιότητες που δεν διαθέτει το αμέσως κατώτερο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του εγγράφου προέρχονται από τις ιδιότητες του προτύπου (πρώτο επίπεδο), σε αυτά προστίθενται τα χαρακτηριστικά του Θέματος (δεύτερο επίπεδο), σε αυτά προστίθενται τα χαρακτηριστικά του στυλ (τρίτο επίπεδο) και τέλος, σε αυτά προστίθενται τα χαρακτηριστικά της άμεσης μορφοποίησης (τέταρτο επίπεδο).

Για τον έλεγχο των επιπέδων μορφοποίησης υπάρχει το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

Μορφοποίηση άμεση

Η μορφοποίηση που προστίθεται στο κείμενο, πέρα και πάνω από τα χαρακτηριστικά που αυτό κληρονομεί από τα κατώτερα επίπεδα μορφοποίησης, όπως είναι οι ιδιότητες του προτύπου, τα χαρακτηριστικά του Θέματος και των στυλ. Γενικά, η άμεση μορφοποίηση προστίθεται στο κείμενο με τα κουμπιά της κορδέλας, όπως η Έντονη γραφή , το χρώμα γραμματοσειράς , η αυξομείωση του διάστιχου της παραγράφου κ.λπ. Για να αφαιρέσετε την άμεση μορφοποίηση από επιλεγμένο κείμενο πατήστε την συντόμευση CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή πατήστε το κουμπί Απαλοιφή μορφοποίησης χαρακτήρα στο πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ.

Μορφοποίηση παραγράφου

Η μορφοποίηση που ελέγχει την εμφάνιση μιας παραγράφου - για παράδειγμα, τις εσοχές, τη στοίχιση, το διάστιχο και τη σελιδοποίηση μιας παραγράφου. Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση παραγράφου, χρησιμοποιώντας ένα στυλ παραγράφου, ή ένα συνδεδεμένο στυλ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική. Τα εργαλεία του χάρακα επηρεάζουν επίσης την μορφοποίηση της παραγράφου.

Μοτίβο

Προκαθορισμένες σχεδιάσεις που αποτελούνται από συνδυασμούς γραμμών, κουκκίδων και άλλων στοιχείων, και χρησιμοποιούνται στο Word για το γέμισμα αντικειμένων (σχήματα, γραφήματα, κείμενα WordArt κ.λπ.).

Μπαλαντέρ

Βλ. Χαρακτήρας μπαλαντέρ

Ο

Ομάδα

Σύνολο εργαλείων στην κορδέλα του Word, με παρεμφερή λειτουργία. Π.χ. τα εργαλεία για την στοίχιση , την μείωση και την αύξηση της εσοχής , επηρεάζουν την εμφάνιση της παραγράφου και ανήκουν στην ομάδα Παράγραφος της Κεντρικής καρτέλας.

Π

Πεδίο

παράδειγμα πεδίου σε πλαίσιο διαλόγου

Εικ. 1 Πεδίο Στοίχιση στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Ο όρος "Πεδίο" χρησιμοποιείται για να περιγράψει τρία τουλάχιστον διαφορετικά στοιχεία στο Word:

  1. Στοιχείο στο γραφικό περιβάλλον του Word, η μικρότερη μονάδα σε ένα πλαίσιο διαλόγου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να παραμετροποιήσει ή να προσαρμόσει μια λειτουργία του προγράμματος. Π.χ. το πεδίο Στοίχιση στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος (εικ. 1).
  2. Ένα απόσπασμα κειμένου που περικλύεται από προκαθορισμένους διαχωριστικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία συνήθως σε παραγράφους με ομοειδή στοιχεία, που σκοπεύετε να ταξινομήσετε. Στο παράδειγμα που ακολουθεί κάθε παράγραφος αποτελείται από τρία πεδία που διαχωρίζονται μεταξύ τους από το κόμμα. Μπορείτε επομένως να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ταξινόμηση του Word για να ταξινομήσετε την λίστα με βάση το όνομα, την ημερομηνία πρόσληψης ή/και τον μισθό:

    Γεωργίου, 10/6/1986, 2500
    Βασιλείου, 27/3/1982, 3600
    Ραγκαβή, 8/11/1990, 2600

  3. Μία εντολή που συντάσσεται με ειδικό τρόπο, ώστε να την αναγνωρίζει το Word και να εκτελεί μία ενέργεια. Π.χ. η λέξη DATE δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για το Word. Όταν όμως "βλέπει" αυτή την λέξη μέσα σε ένα ζεύγος αγκίστρων (που επίσης εισάγονται στο έγγραφο με ειδικό τρόπο - την συντόμευση CTRL+F9) το Word αντικαθιστά το πεδίο {DATE} με την τρέχουσα ημερομηνία.

Πεδίου αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε ένα έγγραφο, όταν το Word εκτελεί τις εντολές ενός πεδίου. Π.χ. το πεδίο {DATE} έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στο έγγραφο της τρέχουσας ημερομηνίας. Και το πεδίο {INCLUDETEXT "C:\\Έγγραφα\\Αναφορά.docx"} έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στο έγγραφο των περιεχομένων του αρχείου Αναφορά.docx. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κωδικών και αποτελεσμάτων ενός πεδίου κάνετε κλικ στο πεδίο και πατήστε την συντόμευση SHIFT+F9. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των κωδικών και των αποτελεσμάτων των πεδίων σε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε την συντόμευση ALT+F9.

Πεδίου κωδικός

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ένα πεδίο και τα οποία δημιουργούν τα αποτελέσματα του πεδίου. Ο κωδικός πεδίου περιλαμβάνει το ζεύγος των αγκίστρων, την εντολή, τις οδηγίες και τυχόν διακόπτες. Π.χ. στον κωδικό {QUOTE "τομέας επιρροής" \* Upper} το "QUOTE" είναι η εντολή, το "τομέας επιρροής" είναι η οδηγία και το "\* Upper" είναι ο διακόπτης. Ο συγκεκριμένος κωδικός "λέει" στο Word να εισαγάγει στην θέση του πεδίου την φράση "τομέας επιρροής" αλλά με κεφαλαία γράμματα. Για μια λίστα όλων των κωδικών που αναγνωρίζει το Word δείτε το άρθρο της Microsoft (στην αγγλική).

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κωδικών και αποτελεσμάτων ενός πεδίου κάνετε κλικ στο πεδίο και πατήστε την συντόμευση SHIFT+F9. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των κωδικών και των αποτελεσμάτων των πεδίων σε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε την συντόμευση ALT+F9.

Περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας ονομάζεται επίσης και Γραφικό περιβάλλον χρήστη (Graphical User Interface - GUI) επειδή αφορά τα γραφικά στοιχεία που διαθέτει ένα πρόγραμμα, και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης για να επικοινωνεί με το πρόγραμμα και να εκτελεί τις ενέργειες που θέλει.

Στο γραφικό περιβάλλον του Word ανήκει η Κορδέλα (Ribbon), που περιλαμβάνει ομάδες εργαλείων για την εκτέλεση διάφορων εργασιών, το Κουμπί Office, που επιτρέπει την διαχείριση των εγγράφων αλλά και την ρύθμιση του προγράμματος, την μπάρα κύλισης, που χρησιμοποιείται για την μετακίνηση σε διαφορετικά σημεία του εγγράφου κ.ά. Στο γραφικό περιβάλλον του προγράμματος ανήκουν ακόμα άλλα στοιχεία που δεν εμφανίζονται όταν ανοίγετε το παράθυρο του προγράμματος, αλλά κατόπιν "ειδικής αίτησης" από τον χρήστη, όπως είναι τα πλαίσια διαλόγου και τα πλαίσια εργασιών, ή, που εμφανίζονται αυτόματα κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, όπως είναι τα μηνύματα ενημέρωσης και τα προειδοποιητικά μηνύματα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες...

Προαιρετικό ενωτικό

Βλ. Ενωτικό προαιρετικό

Προβολή διάταξης εκτύπωσης

Η εμφάνιση του εγγράφου στο Word όπως θα είναι όταν εκτυπωθεί. Για παράδειγμα, στοιχεία όπως οι κεφαλίδες, οι υποσημειώσεις, οι στήλες και τα πλαίσια κειμένου εμφανίζονται στην πραγματική τους θέση.

Για να μεταβείτε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης πατήστε το κουμπί Διάταξη εκτύπωσης στην γραμμή κατάστασης του Word. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί Διάταξη εκτύπωσης στην καρτέλα Προβολή.

Προβολή διάταξης Web

Η προβολή ενός εγγράφου, όπως αυτό θα εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Για παράδειγμα το έγγραφο εμφανίζεται ως μία μεγάλη σελίδα (χωρίς αλλαγές σελίδας) και το κείμενο και οι πίνακες αναδιπλώνονται ώστε να ταιριάζουν στο παράθυρο.

Για να μεταβείτε σε προβολή διάταξης Web, κάντε κλικ στo κουμπί Διάταξη Web στην γραμμή κατάστασης του Word. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί Διάταξη Web στην καρτέλα Προβολή.

Προεπιλογή

Ρυθμίσεις και συμπεριφορές που είναι ενσωματωμένες στο Word ευθύς εξ αρχής (από την εγκατάστασή του). Π.χ. Όταν ανοίγετε το Word ένα νέο κενό έγγραφο δημιουργείται βάσει του προεπιλεγμένου προτύπου Βασικό (Normal), με προεπιλεγμένες γραμματοσειρές Cambria για τις επικεφαλίδες και Calibri για το κείμενο.

Διάφορα πλαίσια διαλόγου διαθέτουν ένα κουμπί Προεπιλογή το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών στο τρέχον πρότυπο. Οι περισσότερες προεπιλεγμένες τιμές μπορούν να τροποποιηθούν επίσης στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word. Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word:

Πρότυπο

Ένα ειδικό είδος εγγράφου, που περιέχει βασικά εργαλεία και ιδιότητες για τον σχηματισμό του τελικού εγγράφου. Ένα πρότυπο μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Πρότυπο Βασικό

Το πρότυπο που χρησιμοποιεί το Word για την δημιουργία ενός εγγράφου και το οποίο περιέχει προεπιλεγμένες ιδιότητες που καθορίζουν την βασική εμφάνιση του εγγράφου. Το βασικό πρότυπο είναι αποθηκευμένο στον φάκελο με τα πρότυπα του χρήστη, ο οποίος βρίσκεται στην διαδρομή:

Εάν το βασικό πρότυπο (Normal.dotm) έχει μετονομασθεί, έχει καταστραφεί ή δεν ευρίσκεται σ' αυτή την διεύθυνση, το Word δημιουργεί καινούργιο πρότυπο με τις βασικές ιδιότητες. (Αν στο προηγούμενο βασικό πρότυπο είχατε προσαρμόσει αυτές τις ιδιότητες, στο νέο πρότυπο δεν θα είναι διαθέσιμες).

|Α - Δ|Ε - Κ|Λ - Π|Ρ - Ω|En|