Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Λεξικό ορολογίας Α-Δ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Α, Β, Γ, Δ

Ε - Λ

Μ - Ρ

Σ - Ω

En

Λεξικό ορολογίας

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|

Α

Αλλαγή ενότητας

Βλ. Ενότητας αλλαγή

Αλλαγή σελίδας

Το σημείο στο οποίο τελειώνει μια σελίδα και αρχίζει μια άλλη. Όταν γεμίσετε μια σελίδα με κείμενο και γραφικά, το Microsoft Word εισάγει μια "αυτόματη" αλλαγή σελίδας και ξεκινά μια νέα σελίδα. Για να καθορίσετε μια αλλαγή σελίδας σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να εισαγάγετε μια "μη αυτόματη" αλλαγή σελίδας (CTRL+ENTER).

Όταν το Word είναι σε προβολή διάταξης εκτύπωσης, ή όταν κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης και όταν εκτυπώνετε το έγγραφο, το κείμενο μετά την αλλαγή σελίδας εμφανίζεται σε νέα σελίδα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση σημαδιών , η αυτόματη αλλαγή σελίδας εμφανίζεται ως μονή διάστικτη γραμμή κατά πλάτος της σελίδας, ενώ η μη αυτόματη αλλαγή σελίδας εμφανίζεται ως μονή διάστικτη γραμμή με την ένδειξη "Αλλαγή σελίδας".

Άμεση μορφοποίηση

Βλ. Μορφοποίηση άμεση

Αποτελέσματα πεδίου

Βλ. Πεδίου αποτελέσματα

Β

Βασικό πρότυπο

Βλ. Πρότυπο Βασικό

Βιβλιοθήκη

Συλλογή αντικειμένων με την οποία είναι εφοδιασμένα διάφορα εργαλεία της κορδέλας, που περιλαμβάνει έτοιμες λύσεις για την διευθέτηση και την μορφοποίηση του εγγράφου. Μια χαρακτηριστική τέτοια συλλογή είναι η βιβλιοθήκη με τους έτοιμους πίνακες που προσφέρει το Word, και που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας της καρτέλας Εισαγωγή και στη συνέχεια δείχνετε την εντολή Γρήγοροι πίνακες.

Γ

Γραμματοσειρά

Σύνολο τυπογραφικών χαρακτήρων που ανήκουν σε μία οικογένεια με κοινά χαρακτηριστικά εμφάνισης και ιδιοτήτων. Π.χ. η οικογένεια Arial αποτελείται από τις γραμματοσειρές Arial κανονικά, Arial έντονα, Arial πλάγια και Arial έντονα πλάγια. Η γραμματοσειρά περιλαμβάνει τους αλφαβητικούς χαρακτήρες, τους αριθμούς και τα σημεία στίξης, ενώ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διάφορα σύμβολα και ιδεογράμματα, ή να αποτελείται εξ ολοκλήρου από αυτά, όπως είναι οι γραμματοσειρές μαθηματικών συμβόλων και συμβόλων χαρτογράφησης.

Η εγκατάσταση του Microsoft Office περιλαμβάνει πολλές οικογένειες γραμματοσειρών όπως είναι οι Agency FB, Book Antiqua, Arial Narrow κ.λπ. (πλήρης κατάλογος στο άρθρο της Microsoft).

Γράφημα

Οπτική παρουσίαση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση ενός πλήθους αριθμητικών δεδομένων ή και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ διαφορετικών σειρών δεδομένων. Για την δημιουργία ενός γραφήματος, το Word χρησιμοποιεί βασικές τιμές που καταχωρεί αυτόματα σε ένα φύλλο δεδομένων του Excel, ή του Microsoft Graph, εάν το Excel δεν είναι διαθέσιμο (δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή). Τις τιμές αυτές μπορείτε να αντικαταστήσετε κατά την επεξεργασία του γραφήματος, ώστε στο έγγραφο να εμφανίζονται τα δικά σας δεδομένα.

Γραφικό περιβάλλον χρήστη

Βλ. Περιβάλλον εργασίας

Δ

Δείκτης "κλικ και πληκτρολόγηση"

Η εμφάνιση που έχει ο δείκτης του ποντικιού καθώς τον μετακινείτε σε διάφορες κενές "περιοχές" του εγγράφου, και υποδεικνύει την μορφή που θα έχει η νέα παράγραφος που θα δημιουργηθεί αν κάνετε διπλό κλικ. Ο δείκτης της λειτουργίας "κλικ και πληκτρολόγηση" μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές:

Στοίχιση αριστερά, Στοίχιση δεξιά, Στοίχιση στο κέντρο
Αριστερή εσοχή
Αναδίπλωση κειμένου αριστερά, Αναδίπλωση κειμένου δεξιά

Διαγραμμάτωση

Η προσαρμογή κειμένου με την οποία μειώνεται ή αυξάνεται ελαφρώς το μέγεθος της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών γραμμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εμφάνιση του κειμένου. Το μέγεθος της διαγραμμάτωσης εξαρτάται από το σχέδιο της γραμματοσειράς (typeface) και το συγκεκριμένο ζεύγος γραμμάτων.

Η διαγραμμάτωση λειτουργεί σε γραμματοσειρές που τηρούν και τις τρεις επόμενες προϋποθέσεις:

Διάστημα

Η απόσταση μιας παραγράφου από την προηγούμενη και την επόμενη. Το διάστημα εξαρτάται από την οικογένεια και το μέγεθος της γραμματοσειράς και μετριέται σε στιγμές (points - pt). Έχει καθιερωθεί 1pt=1/72in (περίπου 0,35mm). Το Word επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της απόστασης από την προηγούμενη ή την επόμενη παράγραφο, καθώς και την απαλοιφή του διαστήματος μεταξύ παραγράφων που έχουν την ίδια μορφοποίηση. Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχονται από τα σχετικά πεδία στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος. Υπάρχει επίσης το κουμπί Διάστιχο στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική, που επιτρέπει την δημιουργία διαστημάτων βάσει προεπιλεγμένων τιμών του Word.

Διάστιχο

διάστιχο μεταξύ γραμμών παραγράφου

Η απόσταση μεταξύ του κάτω ορίου μιας γραμμής κειμένου και του κάτω ορίου της επόμενης γραμμής της ίδιας παραγράφου. Το διάστιχο εξαρτάται από την οικογένεια και το μέγεθος της γραμματοσειράς και μετριέται σε στιγμές (points - pt). Έχει καθιερωθεί 1pt=1/72in (περίπου 0,35mm). Η ρύθμιση του διάστιχου ελέγχεται από το ομώνυμο πεδίο στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος. Υπάρχει επίσης το κουμπί Διάστιχο στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική, που επιτρέπει την προσαρμογή του διάστιχου βάσει προεπιλεγμένων τιμών του Word.

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|