Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Τελεστές πεδίων

Μαθηματικοί τελεστές

Σας επιτρέπουν να κάνετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε συνδυασμό τελεστών και αριθμητικών τιμών.

Πίνακας 1: Παραδείγματα μαθηματικών τελεστών

Τελεστής Πράξη Παράδειγμα

+

Πρόσθεση

Το πεδίο { = 3+2 } επιστρέφει 5.

-

Αφαίρεση

Το πεδίο { = 3-2 } επιστρέφει 1.

*

Πολλαπλασιασμός

Το πεδίο { = 3*2 } επιστρέφει 6.

/

Διαίρεση

Το πεδίο { = 3/2 } επιστρέφει 1,5

%

Ποσοστό επί τοις εκατό

Το πεδίο { = 3*2% } επιστρέφει 0,06

^

Δυνάμεις & Ρίζες

Το πεδίο { = 3^2 } επιστρέφει 9 (τρία στο τετράγωνο).

Το πεδίο { = 3^(1/2) } επιστρέφει 1,73 (τετραγωνική ρίζα του 3).

Τελεστές σύγκρισης

Χρησιμοποιούνται για σύγκριση δύο αριθμητικές τιμές. Τπο αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι μια λογική τιμή:

Πίνακας 2: Παραδείγματα τελεστών σύγκρισης

Τελεστής Σύγκριση Παράδειγμα

=

ίσο

Το πεδίο { = 3=2+1 } επιστρέφει 1.

<

μικρότερο

Το πεδίο { = 3<2+1 } επιστρέφει 0.

>

μεγαλύτερο

Το πεδίο { = 3>2+1 } επιστρέφει 0.

<=

μικρότερο ή ίσο

Το πεδίο { = 3<=2+1 } επιστρέφει 1.

>=

μεγαλύτερο ή ίσο

Το πεδίο { = 3>=2+1 } επιστρέφει 1.

<>

άνισο (διάφορο)

Το πεδίο { = 3<>2+1 } επιστρέφει 0.

Θέμα
Τελεστές πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
20100.004/0138
Έκδοση
30/7/20
Σήμανση
μαθηματικός τελεστής, τελεστής σύγκρισης

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής