Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Διαθέσιμες συναρτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούν ορίσματα θέσης (ABOVE, RIGHT κ.λπ.) δεν υπολογίζουν τις επικεφαλίδες που τυχόν έχουν οι στήλες ή/και οι γραμμές του πίνακα.

ABS(x)

Περιγραφή

Υπολογίζει την απόλυτη τιμή του x.

Παράδειγμα

=ABS(-22)

Αποτέλεσμα

22

AND(x,y)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν όλα τα ορίσματα μέσα στην παρένθεση είναι TRUE.

Παράδειγμα

=AND(SUM(LEFT)<100;SUM(ABOVE)>=50)

Αποτέλεσμα

1, αν το άθροισμα στα κελιά αριστερά του κελιού με τον τύπο είναι μικρότερο του 100 και, ταυτόχρονα, αν το άθροισμα στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50.

0, σε όλες τις άλλες συνθήκες.

AVERAGE()

Περιγραφή

Υπολογίζει τον μέσο όρο των τιμών που καθορίζει το περιεχόμενο της παρένθεσης.

Παράδειγμα

=AVERAGE(RIGHT)

Αποτέλεσμα

Ο μέσος όρος που προκύπτει από τις τιμές των κελιών που βρίσκονται δεξιά του κελιού με τον τύπο.

COUNT()

Περιγραφή

Απαριθμεί το πλήθος των στοιχείων που καθορίζει το περιεχόμενο της παρένθεσης.

Παράδειγμα

=COUNT(LEFT)

Αποτέλεσμα

Ο αριθμός των κελιών αριστερά από το κελί που έχει τον τύπο.

DEFINED(x)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν το x είναι έγκυρο (μπορεί να υπολογιστεί χωρίς να προκαλεί σφάλμα).

Παράδειγμα

=DEFINED(μεικτάΈσοδα)

Αποτέλεσμα

1 (TRUE), αν το μεικτάΈσοδα έχει προσδιοριστεί και δεν προκαλεί σφάλμα.

0 (FALSE), σε όλες τις άλλες συνθήκες.

FALSE

Περιγραφή

Δεν δέχεται όρισμα. Επιστρέφει πάντα 0.

Παράδειγμα

=FALSE

Αποτέλεσμα

0.

IF(Έκφραση1 ΤελεστήςΣύγκρισης Έκφραση2,τιμήTRUE,τιμήFALSE)

Περιγραφή

Έκφραση1 Έκφραση2: Είναι οι τιμές που θέλετε να συγκρίνετε. Είναι δυνατό να είναι ονόματα σελιδοδείκτη, συμβολοσειρές, αριθμοί, ένθετα πεδία, τα οποία αποδίδουν τιμή, ή μαθηματικοί τύποι. Εάν μια έκφραση περιέχει κενά διαστήματα, τοποθετήστε την σε εισαγωγικά.

ΤελεστήςΣύγκρισης: Αφήστε ένα κενό διάστημα πριν και μετά τον τελεστή σύγκρισης.

τιμήTRUE είναι η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι TRUE

τιμήFALSE η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι FALSE.

Παράδειγμα

=IF(SUM(LEFT) >= 60,60,0)

Αποτέλεσμα

60, αν το άθροισμα των κελιών που βρίσκονται αριστερά από το κελί με τον τύπο είναι τουλάχιστον 60.

0, αν το άθροισμα είναι μικρότερο του 60.

Σχόλιο

Σε κανένα άρθρο της Microsoft, απ' όσα εντόπισα, δεν βρήκα τη σωστή σύνταξη της συνάρτησης. Οφείλω να ευχαριστήσω τον HansV, MVP στο γκρουπ συζητήσεων της Microsoft που μου έδωσε τις σωστές οδηγίες:

Έτσι η σωστή σύνταξη είναι (μαζί με τα άγκιστρα για να μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για πεδία):

{ IF { SUM(LEFT) } >= 60 60 0 }

INT(x)

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί την τιμή μέσα στην παρένθεση, στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα κάτω.

Παράδειγμα

=INT(5,78)

Αποτέλεσμα

5.

MAX()

Περιγραφή

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ των τιμών της λίστας μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=MAX(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η μέγιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

MIN()

Περιγραφή

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μεταξύ των τιμών της λίστας μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=MIN(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η ελάχιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

MOD(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα που είναι αριθμοί ή αξιολογούνται ως αριθμοί. Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης του πρώτου ορίσματος, δια του δευτέρου. Αν το υπόλοιπο είναι 0 επιστρέφει 0,0

Παράδειγμα

=MIN(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η ελάχιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

NOT(x)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν το όρισμα x είναι TRUE. Επιστρέφει 0 αν είναι TRUE, ή 1 αν είναι FALSE.

Παράδειγμα

=NOT(1=1)

Αποτέλεσμα

0.

OR(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα. Αν τουλάχιστον ένα από τα δύο είναι TRUE επιστρέφει 1. Αν και τα δύο είναι FALSE επιστρέφει 0. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις IF.

Παράδειγμα

=OR(1=1;1=5)

Αποτέλεσμα

1.

PRODUCT()

Περιγραφή

Υπολογίζει το γινόμενο όλων των παραγόντων στη λίστα των παρενθέσεων.

Παράδειγμα

=PRODUCT(quarter1;0,03) \# "#0,00%"

Αποτέλεσμα

78% (αν ο σελιδοδείκτης quarter1 αναφέρεται σε μια τιμή 2600).

ROUND(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα εκ των οποίων το πρώτο πρέπει να είναι αριθμός ή έκφραση που αξιολογείται ως αριθμός, το δε δεύτερο πρέπει να είναι ένας ακέραιος. Στρογγυλοποιεί το πρώτο όρισμα στον αριθμό των ψηφίων που ορίζει το δεύτερο όρισμα. Αν το δεύτερο όρισμα είναι θετικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο αριθμό που καθορίζει το δεύτερο όρισμα.

Παράδειγμα

α) =ROUND(123,456; 2)

β) =ROUND(123,451; 2)

γ) =ROUND(123,456; 0)

δ) =ROUND(123,789; 0)

ε) =ROUND(123,456; -2)

 

Αποτέλεσμα

α) 123,46

β) 123,45

γ) 123

δ) 124

γ) 100

SIGN(x)

Περιγραφή

Παίρνει ένα όρισμα, που είναι αριθμός ή έκφραση που αξιολογείται ως αριθμός. Αξιολογεί αν το όρισμα είναι μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με το μηδέν. Επιστρέφει 1 αν είναι μεγαλύτερο, -1 αν είναι μικρότερο και 0 αν είναι ίσο με το μηδέν.

Παράδειγμα

=SIGN(-11)

Αποτέλεσμα

-1

SUM()

Περιγραφή

Υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=SUM(RIGHT)

Αποτέλεσμα

Το άθροισμα των κελιών, που είναι δεξιά από το κελί με τον τύπο.

TRUE(x)

Περιγραφή

Παίρνει ένα όρισμα. Αξιολογεί αν το όρισμα είναι TRUE ή FALSE. Επιστρέφει 1 αν είναι TRUE, 0 αν είναι FALSE. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις IF.

Παράδειγμα

=TRUE(1=0)

Αποτέλεσμα

0

Θέμα
Διαθέσιμες συναρτήσεις
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
20100.005/0139
Έκδοση
31/7/20
Σήμανση
όρισμα, συνθήκη, TRUE, FALSE, έκφραση,

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής