Το Word από το Α ως το Ω

Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων

Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτηριστικά μορφοποίησης στα αποτελέσματα των πεδίων όπως κάνετε και με τη μορφοποίηση οποιουδήποτε κειμένου στο έγγραφο. Μπορείτε π.χ. να προσθέσετε έντονη ή πλάγια γραφή, υπογράμμιση, εκθέτες κ.λπ.

Μορφοποίηση κειμένου

Επιλέξτε τον κώδικα ή το αποτέλεσμα του πεδίου και προσθέστε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης με τα κουμπιά της κορδέλας. Π.χ. στον κώδικα του πεδίου { QUOTE "152" } επιλέξτε το 2 και μορφοποιήστε το ως εκθέτη με το αντίστοιχο κουμπί στην ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Κεντρική, ώστε να γίνει { QUOTE "152}. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχατε αν μορφοποιούσατε το 2 ως εκθέτη, επιλέγοντάς το στο αποτέλεσμα του πεδίου "152".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ενημερώσετε ένα πεδίο, η μορφοποίηση που τυχόν έχετε προσθέσει είναι πιθανόν να καταργηθεί. Για να διατηρείτε την μορφοποίηση προσθέστε στο πεδίο τον διακόπτη \* MERGEFORMAT.

Εκτός από τη μορφοποίηση κειμένου μπορείτε να ελέγχετε την μορφοποίηση των πεδίων σε επίπεδο κώδικα με γενικούς διακόπτες που ορίζουν την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των πεδίων. Ανάλογα με το πεδίο, υπάρχουν διακόπτες για τρία είδη μορφοποίησης:

Πριν απελπιστείτε με τα λάθος αποτελέσματα που μπορεί να έχουν τα επόμενα παραδείγματα, όταν δοκιμάσετε να τα εφαρμόσετε, δείτε τα Σχόλια στο τέλος.

Μορφοποίηση εμφάνισης

Η μορφοποίηση εμφάνισης δηλώνεται με τον διακόπτη"\*" και αφορά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των πεδίων. Οι διακόπτες και ο τρόπος που λειτουργούν περιγράφονται στους επόμενους πίνακες.

Πίνακας 1: Μορφοποίηση πεζών / κεφαλαίων

Διακόπτης Περιγραφή

\* Caps

Εμφανίζει το πρώτο γράμμα κάθε λέξης κεφαλαίο. Π.χ. το πεδίο { FILLIN "Σπουδές:" \* Caps } θα εμφανίσει "Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών" ακόμα κι αν όλα έχουν γραφεί με μικρά γράμματα. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Γράμματα τίτλου.

\* FirstCap

Εμφανίζει το πρώτο γράμμα του κειμένου κεφαλαίο. Π.χ. το πεδίο { COMMENTS \* FirstCap } θα εμφανίσει "Εβδομαδιαία αναφορά πωλήσεων". Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Με αρχικό κεφαλαίο.

\* Upper

Εμφανίζει όλα τα γράμματα κεφαλαία. Π.χ. το πεδίο { QUOTE "τίτλος" \* Upper } θα εμφανίσει "ΤΙΤΛΟΣ". Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Κεφαλαία.

\* Lower

Εμφανίζει όλα τα γράμματα πεζά. Π.χ. το πεδίο { FILENAME \* Lower } θα εμφανίσει "εβδομαδιαία αναφορά πωλήσεων.docx". Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Πεζά.

Πίνακας 2: Μορφοποίηση αριθμών

Διακόπτης Περιγραφή

\* alphabetic

Εμφανίζει την αλφαβητική μορφή του αριθμού. Τα γράμματα είναι πεζά - κεφαλαία ανάλογα με τη μορφή που έχει ο διακόπτης. Π.χ. το πεδίο { SEQ Παράρτημα \* ALPHABETIC } εμφανίζει B (αντί για 2). Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή a, b, c ή A, B, C.

\* Arabic

Εμφανίζει αραβική αρίθμηση. Π.χ. το πεδίο { PAGE \* Arabic } εμφανίζει 31.

Η χρήση αυτού του πεδίου ειδικά στην αρίθμηση σελίδων υπερισχύει άλλης μορφής που τυχόν χρησιμοποιούσατε πριν τη μορφοποίηση με το πεδίο. Επίσης, ειδικά για την αρίθμηση των σελίδων, υπάρχει ο δισκόπτης \* ArabicDash που εμφανίζει τον αριθμό μεταξύ ενωτικών. Π.χ. το πεδίο { PAGE \* ArabicDash } εμφανίζει - 31 -. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή 1, 2, 3.

\* CardText

Εμφανίζει το όνομα του αριθμού. Π.χ. το πεδίο { QUOTE "458" \* CardText } εμφανίζει τετρακόσια πενήντα οκτώ. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Ένα, Δύο, Τρία.

\* DollarText

Εμφανίζει το όνομα του αριθμού για το ακέραιο τμήμα, ενώ το δεκαδικό τμήμα σε κλάσμα του 100. Το Word συνδέει τη παράσταση με το "και". Π.χ. το πεδίο { QUOTE "43,35" \* DollarText } εμφανίζει σαράντα τρία και 35/100. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Κείμενο νομίσματος.

\* Hex

Εμφανίζει τα αποτελέσματα σε δεκαεξαδική μορφή. Π.χ. το πεδίο { QUOTE "458" \* Hex } εμφανίζει 1CA. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Δεκαεξαδικό.

\* OrdText

Εμφανίζει τον αριθμό με τακτικά επίθετα. Π.χ. το πεδίο { DATE "d" \* OrdText \* FirstCap } εμφανίζει Εικοστό ένατο (δυστυχώς δεν ελέγχεται η χρήση αρσενικών, θηλυκών, ουδέτερων). Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο.

\* Ordinal

Εμφανίζει το τακτικό επίθετο του αριθμού με αραβική αρίθμηση. Π.χ. το πεδίο { DATE \@ "d" \* Ordinal } εμφανίζει 29ο (δυστυχώς δεν ελέγχεται η χρήση αρσενικών, θηλυκών, ουδέτερων). Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή 1ο, 2ο, 3ο.

\* roman

Εμφανίζει τον αριθμό σε λατινική μορφή. Τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία ανάλογα με τη γραφή του διακόπτη. Π.χ. το πεδίο { SEQ CHAPTER \* roman } εμφανίζει vii. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή i, ii, iii ή I, II, III.

Πίνακας 3: Μορφοποίηση χαρακτήρα

Διακόπτης Περιγραφή

\* Charformat

Εφαρμόζει στα αποτελέσματα τη μορφοποίηση που έχει ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος του πεδίου. Π.χ. το πεδίο { PAGEREF κεφάλαιο_5 \* OrdText \* FirstCap \* Charformat } εμφανίζει Πέντε με έντονη γραφή, σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του πεδίου PAGEREF, που έχει μορφοποιηθεί με έντονα. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο πληκτρολογήστε τον στο σχετικό πλαίσιο.

\* MERGEFORMAT

Εφαρμόζει τη μορφοποίηση των παλαιών αποτελεσμάτων στα νέα. Π.χ. αν επιλέξετε το όνομα που είναι αποτέλεσμα του πεδίου { AUTHOR \* MERGEFORMAT } και το μορφοποιήσετε με έντονη γραφή, η μορφοποίηση θα διατηρηθεί αν αλλάξετε το όνομα.

Όταν εισάγετε πεδία χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο, ο διακόπτης \* MERGEFORMAT προστίθεται από προεπιλογή. Μπορείτε να καταργήσετε αυτή την επιλογή απενεργοποιώντας στο πλαίσιο διαλόγου το πεδίο Διατήρηση μορφοποίησης κατά την ενημέρωση.

Τυποποίηση αριθμών

Η τυποποίηση αριθμών δηλώνεται με τον διακόπτη "\#" και αφορά την εμφάνιση των αριθμητικών αποτελεσμάτων των πεδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις απλές αριθμητικές μορφές, χωρίς κενά διαστήματα δεν χρειάζονται εισαγωγικά, π.χ. { ΠωλήσειςΜαΐου \# €#.##0,00 }. Για πιο σύνθετες μορφές αριθμών και μορφές που περιλαμβάνουν κείμενο και κενά διαστήματα καταχωρίστε τη μορφοποίηση σε εισαγωγικά, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Μπορείτε να συνδυάσετε τα επόμενα στοιχεία για να δομήσετε μια παράσταση αριθμητικής μορφοποίησης:

Τυποποίηση ημερομηνίας και ώρας

Η τυποποίηση ημερομηνίας και ώρας δηλώνεται με τον διακόπτη "\@" και αφορά την εμφάνιση. Συνδυάστε τις επόμενες μορφές για κάθε ένα από τα στοιχεία της ημερομηνίας και της ώρας –ημέρα (d), μήνας (M), έτος (y), ώρα (h), λεπτό (m), δευτερόλεπτο (s)– για να δομήσετε τη μορφοποίηση ημερομηνίας και ώρας που θέλετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κείμενο, σημεία στίξης και διαστήματα.

Ημέρα

Το γράμμα d αντιπροσωπεύει την ημέρα του μήνα ή την ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί να είναι είτε πεζό είτε κεφαλαίο.

Μήνας

Το γράμμα M πρέπει να είναι κεφαλαίο για να ξεχωρίζει από το m μικρό που αντιπροσωπεύει τα λεπτά της ώρας.

Έτος

Το γράμμα y αντιπροσωπεύει το έτος σε διψήφια ή τετραψήφια μορφή. Μπορεί να είναι είτε πεζό είτε κεφαλαίο.

Ώρα

Το μικρό h αντιπροσωπεύει την ώρα σε 12-ωρη μορφή, ενώ το κεφαλαίο H σε 24-ωρη μορφή.

Λεπτά

Το γράμμα m πρέπει να είναι μικρό για να ξεχωρίζει από το M κεφαλαίο που αντιπροσωπεύει τον μήνα.

Δευτερόλεπτα

am και pm

Εμφανίζει τις συντομεύσεις προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρία. Για να αποδωθούν οι ελληνικές συντομεύσεις (πμ/μμ) πρέπει να έχουν δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου των Windows. Μπορεί να εμφανίζονται σε πεζά ή κεφαλαία ανάλογα με τη γραφή της εικόνας. Π.χ. το πεδίο { TIME \@ "h am/pm" } εμφανίζει 6 πμ.

Κείμενο και σημεία στίξης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζονται εισαγωγικά για απλές ημερομηνίες χωρίς κενά διαστήματα και κείμενο. Π.χ. { DATE \@ MM/yy }. Για πιο σύνθετες μορφές και για τις μορφές που περιλαμβάνoυν κείμενο ή κενά διαστήματα καταχωρίστε όλη τη μορφή της ημερομηνίας και ώρας σε εισαγωγικά. Π.χ. { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy', στις' " }{ TIME \@ "h:mm' ακριβώς'" }. Αν για τη σύνταξη της παράστασης χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο, το Word προσθέτει τα εισαγωγικά αυτόματα.

Διακόπτης κλείδωμα αποτελέσματος

Ο διακόπτης Κλείδωμα αποτελέσματος (\!) αποτρέπει την ενημέρωση ενός πεδίου που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα ενός πεδίου BOOKMARK, INCLUDETEXT ή REF, εκτός αν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα του πεδίου στην αρχική θέση. Ένα παράδειγμα: Έχετε ένα έγγραφο "πωλήσεις τριμ4.docx" στο οποίο εμφανίζεται μια ημερομηνία ως αποτέλεσμα ενός πεδίου DATE. Στη συνέχεια περιλαμβάνετε αυτό το έγγραφο σε ένα άλλο, με το πεδίο { INCLUDETEXT D:\\Πωλήσεις\πωλήσεις τριμ4.docx \! }. Αν ενημερώσετε το πεδίο INCLUDETEXT, ο διακόπτης κλειδώματος δεν θα επιτρέψει στο Word να ενημερώσει και το πεδίο DATE. Για να ενημερώσετε αυτό το πεδίο θα πρέπει να κάνετε την ενημέρωση στο αρχικό έγγραφο.

Σχόλια

1.
Στα παραδείγματα του παρόντος ακολουθώ σε γενικές γραμμές τον τρόπο σύνταξης των παραστάσεων από σχετικά άρθρα της Microsoft. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα κενά διαστήματα μεταξύ των πεδίων και των διακοπτών, καθώς και τα πεζά - κεφαλαία, εκτός από συγκεκριμένα πεδία, όπου είναι απαραίτητος ο ορισμός πεζών/κεφαλαίων. Ωστόσο καλό είναι να ακολουθείτε την σύνταξη όπως είναι στα παραδείγματα.

2.
Στην ελληνική πραγματικότητα, αποφύγετε να μορφοποιείτε πεδία ημερομηνίας κατευθείαν στο έγγραφο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση CTRL+F9 και στη συνέχεια πληκτρολογώντας την παράσταση μέσα στα άγκιστρα. Το αποτέλεσμα θα είναι η ημερομηνία στην αγγλική γλώσσα. Π.χ. το πεδίο { DATE \@ "d MMM yyyy" } εμφανίζει 16 May 2020. Για να έχετε ελληνική μορφή δημιουργήστε το πεδίο με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο που μπορείτε να εμφανίσετε επιλέγοντας κατά σειρά: Καρτέλα Εισαγωγή > Κουμπί Εξερεύνηση Γρήγορων τμημάτων > Εντολή Πεδίο. (Αν εκεί επιλέξετε το πεδίο Date και οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε αγγλική μορφή, θα χρειαστεί να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου, να "γυρίσετε" το πληκτρολόγιο στα ελληνικά και να επαναλάβετε τη διαδικασία). Αφού εισαγάγετε το πεδίο στο έγγραφο μπορείτε στη συνέχεια να εμφανίσετε τους κωδικούς (δεξιό κλικ στο αποτέλεσμα του πεδίου > Εναλλαγή κωδικών πεδίων) για να κάνετε όποιες τροποποιήσεις θέλετε.

3.
Η δοκιμή με το πεδίο { = SUM(B2:B9) \# "##0,00€ 'σύνολο του πίνακα' `Πίνακας`" } (βλ. `αριθμημένοΣτοιχείο` στην ενότητα Τυποποίηση αριθμών ανωτέρω) μου εμφάνιζε λάθος αρίθμηση του πίνακα. Π.χ. στον πίνακα με λεζάντα "Πίνακας 2" τα αποτελέσματα του πεδίου έλεγαν "... σύνολο του πίνακα 1". Χρειάστηκε να βάλω τη λεζάντα πάνω από τον πίνακα για να εμφανιστεί το σωστό αποτέλεσμα. Δεν βρήκα πουθενά σχετική τεκμηρίωση.

4.
Στα παραδείγματα άρθρων της Microsoft αναφέρεται το πεδίο { DATE \@ "HH:mm d-MMM, 'yy" }. Είναι λάθος! Αυτό που χρησιμοποιείται σαν απόστροφος στη διψήφια εμφάνιση του έτους, θεωρείται σύμβολο μονού εισαγωγικού στα πεδία, όπου τα μονά εισαγωγικά ( ' ), τα διπλά εισαγωγικά ( " ) και οι βαρείες ( ` ) πρέπει να είναι σε ζεύγη. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μονό εισαγωγικό θα πρέπει να χωρίσετε την παράσταση σε δύο μέρη, αφήνοντας το μονό εισαγωγικό εκτός των πεδίων: { DATE \@ "HH:mm d-MMM, " }'{ DATE \@ yy }. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε κάποιον χαρακτήρα που να μοιάζει με την απόστροφο, όπως ο τόνος.

5.
Λάθος είναι επίσης το παράδειγμα της Microsoft { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy', στις' h:mm' ακριβώς'" }. Η παράσταση h:mm είναι μορφοποίηση για το πεδίο TIME και πρέπει να καταχωρηθεί χωριστά. Η σωστή σύνταξη είναι { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy', στις' " }{ TIME \@ "h:mm' ακριβώς'" }.

Θέμα
Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
20100.002/0101
Έκδοση
6/6/20
Σήμανση
πεδίο, διακόπτης, μορφοποίηση, τυποποίηση, μονά εισαγωγικά, βαρείες, εικόνα, κώδικας, παράσταση

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής