Το Word από το Α ως το Ω

Πίνακας χαρακτήρων ASCII

Ο πίνακας χαρακτήρων ASCII περιλαμβάνει 128 χαρακτήρες. Οι πρώτοι 32 από αυτούς, που καταλαμβάνουν τις θέσεις 00-1F καθώς και ο τελευταίος του πίνακα (θέση 7F) αφορούν χαρακτήρες ελέγχου: κωδικοί, που αρχικά είχαν σκοπό να μην αντιπροσωπεύουν εκτυπώσιμους χαρακτήρες, αλλά να ελέγχουν συσκευές, όπως τα τηλέτυπα και οι εκτυπωτές που αναγνωρίζουν τον πίνακα ASCII, ή να παρέχουν μετα-πληροφορίες που σχετίζονται με τη ροή δεδομένων, όπως αυτές που αποθηκεύονται σε μαγνητικές ταινίες. Έτσι, ο χαρακτήρας π.χ. 07 (bell) ήταν εντολή προς το τηλετυπικό μηχάνημα να κτυπήσει το καμπανάκι (!), ενώ ο χαρακτήρας 0Α (line feed) ήταν εντολή προς τον εκτυπωτή να προχωρήσει το χαρτί κατά μία γραμμή.

Σήμερα, οι κωδικοί αυτοί είναι σχεδόν στην αφάνεια, αν και ορισμένοι εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από συσκευές και προγράμματα. Το Word π.χ. που μας απασχολεί εδώ αναγνωρίζει τους κωδικούς 08-0E και 1E-1F, αν και ορισμένοι παράγουν διαφορετικό αποτέλεσμα από τον αρχικό τους σχεδιασμό. Για να δείτε πώς λειτουργούν, μπορείτε να τους εισαγάγετε σ' ένα έγγραφο με συντομεύσεις της μορφής ALT+Num[xxxx], όπου "[xxxx]" είναι ο κωδικός του χαρακτήρα στο δεκαδικό σύστημα και με μορφή τετραψήφιου, που θα πληκτρολογήσετε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (Num). Π.χ. η συντόμευση ALT+Num0008 δίνει την εντολή "backspace" (διαγράφει τον χαρακτήρα αριστερά του δείκτη), ενώ η συντόμευση ALT+Num0013 δίνει την εντολή "carriage return" (διακόπτει τη γραμμή στο σημείο του δείκτη και ξεκινά καινούργια παράγραφο).

Το ENTER του πληκτρολογίου καλύπτει δύο χαρακτήρες ελέγχου ταυτόχρονα: 0Α (Line Feed, αντιστοιχεί στην κίνηση του χρήστη να στρέψει τον κύλινδρο της γραφομηχανής κατά μία γραμμή) και 0D (Carriage Return, αντιστοιχεί στην κίνηση του χρήστη να μετακινήσει τον κύλινδρο της γραφομηχανής στην αρχή της νέας γραμμής).

Η δεύτερη ομάδα χαρακτήρων περιλαμβάνει τους κωδικούς 20-7E, που αντιπροσωπεύουν γράμματα, αριθμούς, σημεία στίξης και ορισμένα σύμβολα.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι αντιστοιχίσεις και οι ονομασίες των χαρακτήρων με βάση την τελευταία αναθεώρηση του 1986. Ο αριθμός που συνοδεύει τον χαρακτήρα είναι ο κωδικός στο δεκαδικό σύστημα, ενώ ο κωδικός του δεκαεξαδικού συστήματος είναι το σημείο τομής της γραμμής με τη στήλη (π.χ. το ίσον έχει δεκαεξαδικό κωδικό 3D). Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε έναν χαρακτήρα για να δείτε την ονομασία του.

Πίνακας χαρακτήρων ASCII (1977/1986)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 NUL
0
SOH
1
STX
2
ETX
3
EOT
4
ENQ
5
ACK
6
BEL
7
BS
8
HT
9
LF
10
VT
11
FF
12
CR
13
SO
14
SI
15
1 DLE
16
DC1
17
DC2
18
DC3
19
DC4
20
NAK
21
SYN
22
ETB
23
CAN
24
EM
25
SUB
26
ESC
27
FS
28
GS
29
RS
30
US
31
2 SP
32
!
33
"
34
#
35
$
36
%
37
&
38
'
39
(
40
)
41
*
42
+
43
,
44
-
45
.
46
/
47
3 0
48
1
49
2
50
3
51
4
52
5
53
6
54
7
55
8
56
9
57
:
58
;
59
<
60
=
61
>
62
?
63
4 @
64
A
65
B
66
C
67
D
68
E
69
F
70
G
71
H
72
I
73
J
74
K
75
L
76
M
77
N
78
O
79
5 P
80
Q
81
R
82
S
83
T
84
U
85
V
86
W
87
X
88
Y
89
Z
90
[
91
\
92
]
93
^
94
_
95
6 `
96
a
97
b
98
c
99
d
100
e
101
f
102
g
103
h
104
i
105
j
106
k
107
l
108
m
109
n
110
o
111
7 p
112
q
113
r
114
s
115
t
116
u
117
v
118
w
119
x
120
y
121
z
122
{
123
|
124
}
125
~
126
DEL
127

  Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες

Σχόλια

Δείτε επίσης

Τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253

Θέμα
Πίνακας χαρακτήρων ASCII
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Διαδικτυακή αρθρογραφία
Ταυτότητα
20400.004/0077
Έκδοση
14/5/20
Σήμανση
εκτυπώσιμος χαρακτήρας, χαρακτήρας ελέγχου, τηλέτυπο, εκτυπωτής, μετα-πληροφορία, ροή δεδομένων, νεκρό πλήκτρο

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής