Το Word από το Α ως το Ω

Πώς λειτουργούν οι στηλοθέτες

Περιγραφή

Οι στηλοθέτες είναι ειδικοί χαρακτήρες, που εισάγονται με το πλήκτρο TAB και χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου. Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να κατατάξετε ένα κείμενο σε στήλες για να δώσετε έμφαση στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε στήλη (όνομα - αριθμός τηλεφώνου, προϊόν - αξία κ.λπ.).

Το Word έχει προεπιλεγμένους στηλοθέτες, που απέχουν μεταξύ τους μισή ίντσα (1,27εκ περίπου). Στις παλαιότερες εκδόσεις μάλιστα υπήρχε η ένδειξη του στηλοθέτη στο κάτω μέρος του οριζόντιου χάρακα. Στο Word 365 έχουν αφαιρεθεί.

Οι προεπιλεγμένοι αυτοί στηλοθέτες ισχύουν μέχρι να οριστεί ένας στηλοθέτης από τον χρήστη. Όταν ορίζετε έναν στηλοθέτη, οι στηλοθέτες του Word που υπάρχουν πριν (αριστερά) από αυτόν καταργούνται. Ωστόσο, τόσο οι στηλοθέτες του Word, όσο και του χρήστη παύουν να ισχύουν όταν η θέση τους καταλαμβάνεται από το κείμενο που προηγείται.

Αυτό εξηγεί και το γιατί οι στηλοθέτες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους πίνακες: Ο στηλοθέτης ορίζει μόνο το σημείο απ' όπου θα αρχίζει το κείμενο. Αντίθετα το κελί έχει όρια και αρχής και τέλους του κειμένου. Σ' ένα κελί πίνακα μπορείτε να τοποθετήσετε περισσότερο κείμενο, καθώς αυτό στο τέλος του κελιού αναδιπλώνεται σε μια νέα γραμμή και επομένως παραμένει στην ίδια στήλη. Αυτό δεν ισχύει για τους στηλοθέτες. Το μεγαλύτερο κείμενο καλύπτει τον χώρο του επόμενου στηλοθέτη, οπότε μεταθέτει τη στήλη που υπήρχε εκεί, στην πρώτη ελεύθερη θέση προς τα δεξιά.

Τύποι στηλοθετών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δεκαδικός στηλοθέτης αναγνωρίζει ως υποδιαστολή τον χαρακτήρα που είναι δηλωμένος στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου των Windows. Για την Ελλάδα είναι το κόμμα. Με τον δεκαδικό στηλοθέτη το Word ελέγχει μόνο τη θέση που θα τοποθετηθεί η υποδιαστολή. Δεν το ενδιαφέρει αν πριν ή μετά είναι αριθμοί ή γράμματα. Μ' αυτή τη λογική μπορείτε να στοιχίσετε με δεκαδικό στηλοθέτη και δύο λέξεις που χωρίζονται με κόμμα. Αυτό ίσως στην πράξη δεν έχει εφαρμογή αλλά το αναφέρω επειδή ισχύει.

Διαχείριση στηλοθετών με τον χάρακα

Για να ορίσετε ένα στηλοθέτη:

  1. Στην εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης που βρίσκεται αριστερά από τον οριζόντιο χάρακα κάνετε διαδοχικά κλικ μέχρι να εντοπίσετε τον τύπο του στηλοθέτη που θέλετε.
  2. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε, στο κάτω μέρος του χάρακα.

Για να αλλάξετε θέση σε έναν στηλοθέτη:

Για να καταργήσετε έναν στηλοθέτη:

Διαχείριση στηλοθετών με το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες

Το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες προσφέρει ορισμένες επιπλέον δυνατότητες, που δεν είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε στηλοθέτες με τον χάρακα. Μπορείτε να ορίσετε τη θέση των στηλοθετών με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό, έναν χαρακτήρα δηλαδή που θα καλύπτει το κενό που δημιουργείται. Τέλος, μπορείτε να τροποποιήσετε τη θέση των προεπιλεγμένων στηλοθετών του Word.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες (εικ. 1) κάνετε ένα από τα επόμενα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Για να ορίσετε έναν στηλοθέτη:


Εικ. 1: Πλαίσιο Στηλοθέτες

  1. Στο πεδίο Θέση στηλοθετών (εικ. 1) πληκτρολογήστε την απόσταση που θέλετε να έχει ο στηλοθέτης.
    Οι τιμές ορίζουν πάντα την απόσταση του στηλοθέτη από το αριστερό περιθώριο της σελίδας, όχι από τον προηγούμενο τυχόν στηλοθέτη.
  2. Στο πεδίο Στοίχιση επιλέξτε τη στοίχιση που θα έχει το κείμενο.
  3. Στο πεδίο Οδηγός επιλέξτε τον οδηγό που θέλετε (ή κανένας).
  4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός.
  5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 όσες φορές χρειάζεται για να ορίσετε όλους τους στηλοθέτες.
  6. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Για να καταργήσετε στηλοθέτες:

Κάνετε ένα από τα εξής:

Για να αλλάξετε θέση σε έναν στηλοθέτη:

Για να αλλάξετε τη θέση των προεπιλεγμένων στηλοθετών:

Στηλοθέτης Γραμμή

Ο στηλοθέτης Γραμμή είναι μια ειδική περίπτωση στηλοθέτη που... δεν είναι στηλοθέτης, αλλά καλλωπιστικό στοιχείο του εγγράφου, που δημιουργεί μια κατακόρυφη γραμμή στο σημείο που ορίσατε.


Εικ. 2: Χρήση στηλοθέτη Γραμμή

Αν χρησιμοποιήσετε τον στηλοθέτη Γραμμή θα διαπιστώσετε ότι εμφανίζεται μεν στο σημείο που ορίσατε, αλλά πατώντας το πλήκτρο TAB δεν θα μεταφερθείτε σ' αυτόν. Επομένως θα χρειαστεί να ορίσετε και έναν αριστερό στηλοθέτη αμέσως μετά (εικ. 2) για να μπορέσετε να στοιχίσετε το κείμενο που ακολουθεί.

Ο στηλοθέτης Γραμμή δεν μορφοποιείται. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το πάχος της γραμμής, το χρώμα κ.λπ. Επιπλέον, αν χρειαστεί να καταργήσετε στηλοθέτες Γραμμή θα πρέπει να εντοπίσετε μία-μία τις παραγράφους που τους περιέχουν και να τους καταργήσετε "με το χέρι", είτε από τον χάρακα είτε από το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εύρεση για να εντοπίσετε τον στηλοθέτη Γραμμή. Μπορείτε όμως να το χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε την παράγραφο που τον περιέχει, ώστε να τον τροποποιήσετε ή να τον καταργήσετε. Δείτε Εύρεση και κατάργηση του στηλοθέτη γραμμή.

Σχόλια

Πολλές φορές ο όρος "στηλοθέτης" χρησιμοποιείται για να δηλώσει τόσο τη θέση όσο και το σύμβολο του στηλοθέτη. Αυτά όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση του στηλοθέτη είναι το σημείο όπου στοιχίζεται το κείμενο, μετά το πάτημα του πλήκτρου TAB. Αντίθετα το σύμβολο στηλοθέτη είναι το κενό που δημιουργείται κατά το πάτημα του πλήκτρου TAB. Π.χ. Αν ορίσετε έναν στηλοθέτη αλλά δεν πατήσετε το πλήκτρο TAB, έχετε τη θέση του στηλοθέτη, αλλά στο έγγραφο δεν έχετε εισαγάγει σύμβολο στηλοθέτη. Παρόμοια, αν ορίσετε έναν στηλοθέτη, πατήστε το πλήκτρο TAB και στη συνέχεια καταργήσετε τον στηλοθέτη, το σύμβολο του στηλοθέτη δεν καταργείται. Για να το καταργήσετε, θα πρέπει να επιλέξετε και να διαγράψετε το κενό διάστημα που έχει παραμείνει μετά την κατάργηση του στηλοθέτη.

Θέμα
Πώς λειτουργούν οι στηλοθέτες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10100.006/0048
Έκδοση
29/6/10
Αναθεώρηση
24/4/20
Σήμανση
αριστερός στηλοθέτης, στηλοθέτης κέντρου, δεξιός στηλοθέτης, δεκαδικός στηλοθέτης, στηλοθέτης γραμμή, εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης, οδηγός στηλοθέτη, απαλοιφή, κατάργηση, θέση στηλοθέτη, σύμβολο στηλοθέτη

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής