Το Word από το Α ως το Ω

Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος


Εικ. 1: Ομάδα Παράγραφος

Η ομάδα Παράγραφος βρίσκεται στην Κεντρική καρτέλα και περιλαμβάνει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση παραγράφων. Τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος προσθέτουν άμεση μορφοποίηση στο κείμενο.

Κουκκίδες: Δημιουργία λίστας με κουκκίδες. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μια λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή κουκκίδων, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή κουκκίδας και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες στο εξής κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί, μέχρι να κάνετε διαφορετικές επιλογές ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word. 

Αρίθμηση: Δημιουργία λίστας με αρίθμηση. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μια λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή αρίθμησης, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες στο εξής κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί, μέχρι να κάνετε διαφορετικές επιλογές ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word. 

Λίστα πολλών επιπέδων: Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μορφές λίστας ή να χρησιμοποιήστε μία από τις επόμενες επιλογές:

Με τη λίστα πολλών επιπέδων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με διάρθρωση (π.χ. να το διαιρέσετε σε κεφάλαια, ενότητες, παραρτήματα κ.λπ.), να αριθμήσετε τις επικεφαλίδες, να δημιουργήσετε σύνθετες λίστες (λίστες με υπο-λίστες) κ.λπ. 

Μείωση εσοχής: Μειώνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4 της ίντσας (0,63εκ περίπου). Αν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Χρήση της Μείωσης εσοχής σε στοιχεία λίστας

Αν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Μείωση εσοχής...

Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου

Μειώνει την απόσταση (εφόσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου

Δεν επιφέρει αλλαγή.

Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Μειώνει την απόσταση (εφόσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου

Δεν επιφέρει αλλαγή.

Οποιοδήποτε στοιχείο δευτέρου ή κατώτερου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Προάγει το στοιχείο κατά ένα επίπεδο.

Αύξηση εσοχής: Αυξάνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4 της ίντσας (0,63εκ περίπου). Αν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 2: Χρήση της Αύξησης εσοχής σε στοιχεία λίστας

Αν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Αύξηση εσοχής...

Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου

Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου

Υποβιβάζει το στοιχείο σε δεύτερο επίπεδο, μετατρέποντας τη λίστα ενός επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων.

Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου στοιχείου του πρώτου επιπέδου

Υποβιβάζει το στοιχείο στο αμέσως επόμενο επίπεδο.

Ταξινόμηση: Ταξινομεί το επιλεγμένο κείμενο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αλφαβητικά, αριθμητικά, ή με βάση την ημερομηνία. Το επιλεγμένο κείμενο μπορεί να είναι παράγραφοι, λέξεις διαχωρισμένες με σύμβολα, στήλες πίνακα ή ολόκληρος πίνακας. Το Word έχει τη δυνατότητα να ταξινομεί διαδοχικά (υπο-ταξινόμηση) μέχρι τρία πεδία.

Εμφάνιση όλων: Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης του εγγράφου, όπως οι χαρακτήρες TAB, οι αλλαγές σελίδας, οι αλλαγές ενότητας κ.λπ. Πατήστε πάλι το κουμπί αν θέλετε να τα αποκρύψετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Word, ώστε να εμφανίζονται πάντοτε τα σύμβολα που θέλετε, ασχέτως αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εμφάνιση όλων ή όχι:

  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Εμφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστε την ενότητα Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη.
  3. Επιλέξτε τα σημάδια/σύμβολα που θέλετε να εμφανίζονται μόνιμα στα έγγραφα του Word.

Στοίχιση κειμένου αριστερά: Στοίχιση του κειμένου στο αριστερό περιθώριο της σελίδας. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο αριστερά και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Πλήρη.

Στοίχιση στο κέντρο: Στοίχιση του κειμένου σε ίσες αποστάσεις από το αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο στο κέντρο και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Στοίχιση κειμένου δεξιά: Στοίχιση του κειμένου στο δεξιό περιθώριο της σελίδας. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο δεξιά και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Πλήρης στοίχιση: Το Word αυξάνει τα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε το κείμενο να μην αφήνει κενά στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο σε πλήρη στοίχιση και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Διάστιχο: Επιτρέπει την αλλαγή του διάστιχου (απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου) και του διάκενου (απόσταση μιας παραγράφου από αυτές που την περιβάλλουν). Οι διαθέσιμες επιλογές ακολουθούν προεπιλεγμένες τιμές του Word. Αν θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέξτε από το μενού την εντολή Επιλογές διάστιχου, για να κάνετε τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.

Σκίαση: Χρωματισμός του φόντου πίσω από το επιλεγμένο κείμενο. Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χωρίς χρώμα. Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το χρώμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Περίγραμμα: Προσαρμογή των ορίων του επιλεγμένου στοιχείου. Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word το κουμπί λειτουργεί διαφορετικά, ανάλογα με την επιλογή ή όχι κειμένου:

Για να επιλέξετε διαφορετική μορφή περιγράμματος χρησιμοποιήστε το μενού που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το περίγραμμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Εκτός από τις διάφορες μορφές περιγραμμάτων στο μενού υπάρχουν και οι ακόλουθες επιλογές:

Δείτε επίσης

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο Παράγραφος

Χρήση των περιγραμμάτων στο Word

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Παραδείγματα ταξινόμησης κειμένου

Θέμα
Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10101.008/0043
Έκδοση
2/4/10
Αναθεώρηση
20/4/20
Σήμανση
κουκκίδες. αρίθμηση, λίστα πολλών επιπέδων, στυλ λίστας, ταξινόμηση, σημάδι παραγράφου, χαρακτήρας TAB, αλλαγή σελίδας, διάστιχο, σκίαση, περίγραμμα, πίνακας, πλαίσιο,

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής